… visiting Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki Am 5.1.1941 wurde Hayao Miyazaki geboren.