… visiting Katsuhiro Otomo 

 Katsuhiro Otomo

Am 14.04.1954 wurde Katsuhiro Otomo geboren.